پوش پول نوين با سيم پيچ كمكي براي ثبات شكل موج خروجي

پوش پول نوين با سيم پيچ كمكي براي ثبات شكل موج خروجي|خرید و دانلود|وای اُ|50072893|پوش پول,سیستم فازی,ولتاژ,سیم پیچ,راندمان,مبدل,PUSH_ PULL CONVERTER
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع پوش پول نوين با سيم پيچ كمكي براي ثبات شكل موج خروجيقابل مشاهده می باشد


سیستم های فازی ایران مبدل افزاينده ولتاژ مستقيم به متناوب از نوع پوش پول
سادگي و راندمان نسبتًامناسب ، ساده بودن مدارفرمان راه انداز , براي استفاده در مبدلهاي ولتاژ مستقيم به متناوب
٢ ]. در مدار پوش پول در هر دوره تناوب يكي از ترانزيستورهاي ] [ كوچك و ارزان به كار گرفته مي شود [ ١
قدرت توان را به با ر منتقل م ي كنند ، براي توليد ولتاژخروجي با شكل موج سينوسي با روش مدولاسيون پهناي
هر ترانزيستور در دوره كاري خود با درصد پهناي پالسهاي متغير روشن و خاموش مي (SPWM) پالس سينوسي
شوند تا شكل موج خروجي حفظ شود . زماني كه هر دو ترانزيستور خاموش باشند شكل موج خروجي تابعي از
حالات گذراي بار ميشود كه د ر شرايط مختلف متفاوت ا ست و در نتيجه شكل موجي خروجي در اين لحظات از
مقدار مورد مطلوب انحراف پيدا مي كند و ضريب شكل موج تضعيف مي شود . مگر اينكه هميشه حداقل يكي از
ترانزيستورها روشن باشند كه اين امر موجب افزايش جريان بي باري و پيك هاي ناخواسته ولتاژ مي گردد ، كه در
نتيجه موجب محدوديت انتخاب و افزايش قي مت نيمه هادي ه ا مي شود . در اين مقاله نشان مي دهيم كه چگونه با
استفاده از يك سيم پيچ كمكي ضريب شكل موج خروجي بهبود مي يابد ، در انتها با يك آزمون عملي شكل
موجهاي خروجي مبدل پوش پول عادي و مبدل پوش پول با سيم پيچ كمكي با بار مشابه با توان ۵۰۰ ولت
آمپر


تحقیق رشته برق5